عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   آميخته گشتنِ كارهاي نيكِ بنده با معصيتِ خدا  
  2   آميختنِ آبهايِ مشركان به وبا و خوردنيهاشان به بيماريها  
  3   ماهِ نو را، ماهِ نيكي و خيري قرار دادن كه بدي با آن نياميزد  
  4   نياميختن عطاي خدا با منّت  
  5   جامي آميخته به زهر مرگ  
  6   درهم كردن و آميختنِ آب با زهرهاي كشنده از جانب دشمن  
  7   درهم گشتن و آميختگيِ كارها با هم و توفيق (آشنا شدن) با درست ترين آنها  
  8   ماه نو را، ماه آساني كه دشواري با آن نياميزد، قرار دادن  
  9   زشت شمردنِ كار شيطان را با دلها آميختن