عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   خدا، ستايش را به بنده آموخت  
  2   آموختنِ روشِ نيكو در زندگي، به بنده  
  3   هدايتِ بندگان به چيزي (حقايقي) كه اگر خدا آن را از ايشان مي پوشانيد، گوشهاشان آن را فرانمي گرفت  
  4   آموختنِ آنچه مرزدارانِ اسلام نمي دانند، به آنها