عبارت قسمت
تعداد كل:43

رديف عنوان
  1   خدا، اهلِ مغفرت و آمرزش  
  2   غفور و آمرزنده بودنِ خدا  
  3   خدا، بهترين آمرزنده  
  4   خدا، آمرزنده (گناهان) بزرگ  
  5   خدا، آمرزنده همه گناهان  
  6   آمرزش گناهانِ پنهان و آشكارِ بنده  
  7   آمرزشِ آنچه خدا از بنده مي داند  
  8   هر كه را خدا بيامرزد، از انعام اوست  
  9   خدا، آمرزنده گرياني كه در پيشگاه او بگريد  
  10   نيافتنِ آمرزنده اي جز خدا، برايِ گناهِ بنده  
  11   بزرگ نبودنِ آمرزشِ گناه بزرگ نزد خدا  
  12   آمرزش خدا، فراختر از گناه بنده و اطمينان بنده به آمرزشِ خدا، بيش از عملِ خود  
  13   آمرزش خواستن از خدا  
  14   آمرزش خواستن از گناهانِ گذشته  
  15   آمرزشِ گناهان بنده  
  16   آمرزشِ بنده  
  17   آمرزش خواستن براي كسي كه به بنده ستم نموده است  
  18   آمرزش بندگان و مؤمناني كه در روز قربان و جمعه دعا مي كنند  
  19   علّتِ آمرزش بنده  
  20   آمرزش خواستن از خدا و درگذشتن از (گناهان) بنده  
  21   درخواست آمرزش، سببِ ريختنِ گناهان  
  22   از درخواست كنندگانِ آمرزش بودن  
  23   بدبخت نگشتنِ درخواست كنندگانِ آمرزش، به عذاب و كيفر الهي  
  24   سختگيري ننمودن به بنده در ابزاري كه آنها را وسيله رسيدن به آمرزشِ خدا قرار داده است  
  25   منّت گذاشتن بر بنده، با غفران و آمرزش الهي  
  26   انعام نمودنِ آمرزش به كسي كه به خدا اميدوار است، بر خدا بزرگ نمي نمايد  
  27   احسان نمودنِ رحمت و آمرزشِ الهي به بنده  
  28   آمدنِ بنده به سويِ آمرزشِ خدا، در حالي كه چيزي كه موجبِ آمرزيدنش گردد در وي نيست  
  29   رو آوردنِ خدا به بنده با آمرزش  
  30   كامل ساختنِ كرامتِ بنده، با غفران و آمرزشِ الهي  
  31   گشايش دادن به بنده با آمرزش  
  32   چشاندنِ شيرينيِ آموزش، به بنده  
  33   (فرضِ) آمرزشِ بنده، آنگاه كه سزاوارِ آمرزش خدا گردد  
  34   آموزشِ بنده، به خاطرِ شايستگيِ وي براي او لازم نشده است  
  35   پناه بردنِ تائب به استغفار و طلب آمرزش  
  36   براي آمرزشِ خود، به خدا اعتماد نمودن  
  37   طواف آمرزش جويان به گرد خدا  
  38   دري از درهايِ آمرزش خدا  
  39   آمرزشِ حتميِ والدين، به خاطرِ مهرباني به فرزند  
  40   آمرزش فرزند، به خاطرِ دعاي والدين  
  41   پيشي گرفتنِ آمرزشِ خدا بر والدين و شفيع گرداندنِ ايشان برايِ فرزند  
  42   پيشي گرفتنِ آمرزشِ خدا بر فرزند و شفيع گرداندنِ او برايِ والدين  
  43   سببِ گردآمدنِ والدين و فرزندان، در محلّ آمرزش و مغفرتِ الهي