عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   قصد آمدن به درگاهِ خدا  
  2   حالتِ آمدنِ بنده به درگاهِ خدا  
  3   آمدن به درگاه خدا از درهايي كه او امر فرموده  
  4   بيرون آوردنِ آنچه آمدني است با ابر  
  5   اراده خدا، بر رستگار شدنِ بندگان، با آمدنِ به سويِ اوست  
  6   آماده شدنِ افراد برايِ آمدن به سويِ آفريده اي، به اميد صله و عطايا