عبارت قسمت
تعداد كل:15

رديف عنوان
  1   آگاه و خبير بودنِ خدا  
  2   آگاهيِ علم خدا از كارهايِ نهاني  
  3   آشكار بودنِ هر پوشيده اي، پيش آگاهيِ خدا  
  4   عافيت بخشيدنِ خدا، پس از آگاهيش  
  5   پوشاندنِ آنچه خدا از بنده آگاه است  
  6   آگاهيِ خدا از مشركان بي نام و نشان  
  7   آگاه ساختنِ بندگان، از امر و فرمانِ خدا  
  8   كميِ آگاهيِ بنده، از تهديد و ترساندنِ خدا از كيفرش  
  9   آگاه گردانيدنِ بنده از اجابتِ دعا  
  10   آگاه گردانيدنِ بنده، از اوقات، واجبات و شرايط نماز  
  11   سببِ آگاه گشتنِ بنده از غفلت خويش  
  12   آگاه گرداندنِ بنده از يادِ خدا در اوقات غفلت و فراموشي  
  13   عاملِ آگاه نمودنِ بنده، بر فراگيريِ توبه  
  14   آگاه گرداندنِ افتادگانِ در گورها  
  15   آگاه نساختنِ ستمگر به آنچه درباره بنده مرتكب شده است