عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   ماه نو را، ماهِ ايمني از آفات قرار دادن  
  2   نرساندنِ آفتي در ابرها به بندگان  
  3   مفرستادنِ آفتي بر روزيِ بندگان  
  4   گنگ كننده زبان از باطل، بدون هيچگونه آفت و بيماري