عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   آنچه خدا با آن آغاز مي كند  
  2   خداوندِ آغازكننده (آفريننده اشيأ)  
  3   ابتدايي بودنِ نعمت هاي خدا  
  4   كوشش در جهتِ بندگي خدا از آغاز تا پايان ماه رمضان