عبارت قسمت
تعداد كل:1

رديف عنوان
  1   به گردش درآوردنِ آسيابِ عذاب، بر آنانكه جز خدا را مي پرستند