عبارت قسمت
تعداد كل:16

رديف عنوان
  1   پديدآورنده آسمانها، خدا  
  2   جاي دادنِ فرشتگان، در درون طبقه هايِ آسمانها  
  3   درودِ خدا بر فرشتگانِ ساكن آسمانها  
  4   روزي دادن به بندگان از بركاتِ آسمانها و زمين  
  5   روزيِ بندگان و آنچه به آن وعده داده مي شوند، در آسمان است  
  6   گواه گرفتنِ آسمان و ساكنانِ آن  
  7   شنوانيدنِ گفتارِ خود به آسمانها و ساكنانِ آن  
  8   اذن و فرمانِ بارش ندادن به آسمانِ دشمنانِ مرزدارانِ اسلام  
  9   رازي در زمين و آسمان، بر خدا پوشيده نيست  
  10   چيزي در زمين و آسمان، بر خدا پوشيده نيست  
  11   سوگند به پروردگار آسمان  
  12   وارد شدن آسمان در صبح، در حالي كه مُلك خداست  
  13   سپاسي از خدا كه زمين و آسمانِ خدا را پر كند  
  14   درودي بر محمّد (ص) و آلِ او، كه آسمانها را پر كند  
  15   چشم نينداختن، به اطرافِ آسمان، از شرمندگي  
  16   اهل آسمانها، پيرو جبرئيل