عبارت قسمت
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   آسوده ساختن انسان، به دست خداست  
  2   كامياب نمودنِ بنده، از شيريني آسايش  
  3   رهايي يافتن از اندوه با رفتن به سوي آسايش و بخشش الهي  
  4   درخواست روانه شدن به سوي آسايش فرج  
  5   شتاب نمودن خدا به آسايشِ محمّد (ص) و آل او  
  6   فراهم ساختنِ آسايش در زندگي، براي بنده  
  7   عطا نمودنِ زندگيِ آسوده، به بنده  
  8   آرزو نمودنِ آسايشي بهتر از آسايشِ خلق برايِ خود، از جانبِ خدا  
  9   روانه ساختنِ تابعينِ اصحاب محمّد (ص)، به آسايشگاه پرهيزكاران  
  10   قرار گرفتن در زمره كساني كه هنگام آسايش، خدا را از رويِ اخلاص مي خوانند