عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   علّت آزمودنِ اخبار بندگان  
  2   فرمانِ الهي، جهتِ آزمودنِ فرمانبريِ بندگان  
  3   آزمودنِ بندگان، با بدگماني در روزي هايشان  
  4   آزمودنِ بندگان، به آرزويِ دراز، در مدّت عمرشان  
  5   آنچه بنده از خدا مي خواهد او را به آن نيازمايد  
  6   ميازمودنِ ثروتمندان به آنچه خدا از ديگري بازداشته است  
  7   ميازمودنِ ستمگرِ بنده، به آسودگي از ناداني به (كيفر) خويش  
  8   پيشامدِ تبهكاريهايي برايِ بنده، از راهِ آزمايشِ خدا  
  9   نجات دادنِ بنده از آزمايشهايِ گمراه كننده  
  10   خوب درآمدنِ اصحابِ محمّد (ص)، از آزمايش الهي درباره ياري دادنِ پيامبر (ص)  
  11   رهايي يافتنِ تابعينِ اصحابِ محمّد (ص)، از عواقبِ آزمايشهاي ترسناك  
  12   آزمايش كننده اهلِ قبور، رومّان