عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   بازداشتنِ بنده، از آزار رساندن به هر مرد و زنِ باايمان و مسلماني  
  2   خشنود ساختنِ كسي كه از جانب بنده به او آزاري رسيده است  
  3   عطا فرمودنِ حقِّ بي كم و كاستِ كسي كه از جانب بنده به او آزاري رسيده است  
  4   بيانِ آنچه فرزند در برابر آزاري كه به والدين رسانده، از خدا برايِ ايشان مي خواهد  
  5   آزار رساندنِ حسود به بنده با نيش زبانش  
  6   گرداندنِ آزار و زيانِ ابرها، از بندگان