عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   آزاد شدنِ بندگان از آتش دردناك خدا، با سپاسگزاري از خدا  
  2   آزاد گشتنِ بندگان در هر شب از شبهاي رمضان، با عفوِ خدا  
  3   آزاد ساختنِ گردنِ بندگان، با عفوِ خدا  
  4   آزاد نمودن گردنهايِ بندگان، از عذاب خدا  
  5   آزاد شدن از بند عدالت خدا، با احسانِ خدا  
  6   بنده را آزاد شده رحمت خدا گردانيدن  
  7   درخواستِ پي درپي از خدا، جهت آزاد شدن از آتشِ او  
  8   (شگفت) از كثرتِ آزادشدگانِ خدا، در ماه رمضان