عبارت قسمت
تعداد كل:26

رديف عنوان
  1   بنده اي با آرزوهايِ بزرگ  
  2   بخشيدنِ آرزويِ بنده، به او  
  3   آرزويِ بنده را در اميد به رحمتِ خدا، پابرجا ساختن  
  4   مبدّل ساختنِ آرزويي كه شيطان به دلِ بنده مي افكند، به سپاس و ستايشِ خدا  
  5   آزمودنِ بندگان به آرزويِ دراز و نتيجه آن  
  6   رو آوردن به خدا، با آرزومندي نسبت به او  
  7   نيافتنِ راهي به چيزي از آرزوها، جز خدا  
  8   برگشتنِ آرزوها با خواسته ها، پيش از رسيدن به پايانِ كرمِ خدا  
  9   نزديك بودنِ آرزوها، در ماهِ رمضان  
  10   سببِ آنكه نبايد بنده از نااميدترين گروهِ آرزومنديِ باشد كه نزدِ خدا آيند  
  11   انعامِ آمرزش، به آنكه آرزومندِ خداست، بر خدا بزرگ نمي نمايد  
  12   محروم نماندنِ آرزومندان، از خدا  
  13   رساندنِ بهترين چيزي كه پيامبر (ص)، از جانب خدا آرزومندِ آن است، به وي  
  14   بندگان، به سببِ آرزوهايشان، در عمر آنانكه عمر دراز مي كنند، طمع مي نمايند  
  15   پناه بردن به خدا از دراز گرداندنِ آرزوهايمان  
  16   بازداشتنِ بندگان از آرزوي دراز و دور گرداندنِ آرزو از ايشان  
  17   زنهار خواستن از اعتماد به آرزوهاي شيطان  
  18   چنانچه شيطان بندگان را به آرزو سرگرم نمايد، خلافِ آن كند  
  19   سلامت و بي گزند ساختنِ بندگان، از فريبِ آرزو و بديهايش  
  20   آنچه باعث مي شود بندگان را، آرزو از كار بازندارد و به فريبهايِ فريبش، تباه نگرداند  
  21   اشتغالِ نفس به كار بيهوده، به سببِ آرزوي درازش  
  22   درخواست نمودن از خدا، درخواستِ كسي كه آرزو بر او چيره گشته است  
  23   بنده، آرزومندِ عفوِ خداست  
  24   نااميد مگرداندنِ بنده، از آرزومندي به خدا  
  25   رو آوردن بنده به خدا، در حالي كه آرزومندِ اوست  
  26   بريده شدنِ رشته هايِ آرزوهايِ بنده، جز عفوِ الهي كه به آن آويخته است