عبارت قسمت
تعداد كل:16

رديف عنوان
  1   آرام گرفتن به فضلِ خدا  
  2   مطمئن و آرام ساختنِ دلِ بنده به آنچه نزدِ خداست  
  3   پناه بردن به آرامشگاهي كه نزدِ خداست و آرام گرفتن در آن  
  4   فراهم نمودنِ آرامش برايِ بنده  
  5   قرار دادنِ آرامش دلِ بنده به خدا و نيكوكاران  
  6   سبب دريافتنِ آرامشِ دل در آنچه (تسليم امر و اعتقاد به نيكي مقدّرات الهي) واجب است  
  7   قرار گرفتن در زمره كساني كه در سايه بالِ (حمايت) قرآن آرام گيرند  
  8   نزديك گشتنِ بنده به ترسِ ديدارِ خدا و نبودنِ تسكين دهنده اي برايِ ترس او  
  9   مرگ، آرامشگاهِ نيكوكاران  
  10   گورها، آرامگاه مردگان  
  11   آرامش يافتن در شب از حركات خسته كننده و سخت  
  12   در بركردنِ جامه راحت و آرامِ شب  
  13   وارد شدنِ موجوداتِ آرام و بي حركت در صبح  
  14   آرميدنِ رگها، علّت غفلت و بي خبريِ تن  
  15   تهي ساختنِ دلِ دشمنان از آرامش  
  16   بازگرداندنِ دشمن در حالي كه كينه اش قرار و آرام نگرفته است