عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   رساندن آذوقه هاي پي درپي به مرزدارانِ اسلام  
  2   قرار دادنِ آذوقه هايِ مشركان، در تهي ترين و دورترين زمين ها از آنان