عبارت قسمت
تعداد كل:16

رديف عنوان
  1   داناييِ خدا به صلاح بنده، در كار دنيا و آخرت  
  2   بخشايندگي و مهربانيِ خدا در دنيا و آخرت  
  3   عطا فرمودنِ آنچه در دنيا و آخرتِ بنده باعث اصلاح حال او شود  
  4   نگهداري از خطاها و لغزشها را در دنيا و آخرت روزيِ بنده نمودن  
  5   عطا نمودنِ حسنه و نيكويي به بنده در دنيا و آخرت  
  6   عطا نمونِ نيكي و خيري از دنيا و آخرت به بندگان باايمان  
  7   وسيله كامل گرداندنِ نيكيِ دنيا و آخرت، برايِ بنده  
  8   پيوسته ساختنِ فضل خدا در دنيا به نيكي آخرت و نعمتِ فراوانِ آن  
  9   محروم نساختنِ بنده از خير و نيكي آخرت و دنيا  
  10   عملِ براي آخرت را محبوبِ تابعينِ اصحاب محمّد (ص) ساختن  
  11   اميد نداشتن به غير خدا برايِ كار دنيا و آخرت  
  12   نزديك شدنِ زمانِ كوچ و روانه شدنِ بندگان به سوي آخرت  
  13   در جاي رسوايي به پا نداشتنِ بنده در آخرت، مانندِ دنيا  
  14   جدايي نينداختن بين بنده و تندرستي، در دنيا و آخرت  
  15   تندرستي اي كه در تنِ بنده تندرستيِ دنيا و آخرت بياورد  
  16   عطا نمودنِ مانندِ آنچه بنده برايِ خود و فرزندش در دنيا و آخرت خواسته، به همه مردان و زنان مسلمان و باايمان