عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   آباد گشتن با بندگي خدا  
  2   آباد گرداندنِ شبِ بنده با بندگيِ خدا