عبارت قسمت
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   پايين آوردنِ آبي پست و بي ارزش، به سمت رَحِمِ تنگ  
  2   آغاز نمودنِ بندگان از آبِ اندك و بي ارزش  
  3   شور مگرداندنِ آبِ ابرها، بر بندگان  
  4   نوشاندنِ آبِ جوش، به ساكنانِ آتشِ دوزخ  
  5   دشمن، در دل مي گذراند كه آبي بسيار تلخ به بنده بنوشاند  
  6   آشاميدنِ آبِ خاكسترآلود، تا پايان عمر  
  7   زايل ساختنِ خشكيِ شهرها، با آب دادن (باران فرستادن) خدا  
  8   آب دادن به بندگان، آبي كه با آن تلها روان شود  
  9   بيانِ ديگر نتايجي كه در پيِ آب دادنِ خدا حاصل مي شود  
  10   آماده ساختنِ فرشتگان، براي آب رسانيِ سودمند به بندگان  
  11   آب رساندني سودمند، با فراوانيِ دائم، باريدن بسيار، سخت و تند  
  12   درودِ خدا بر ساكنانِ آب  
  13   شناساندنِ سنجشِ آبها به فرشتگان  
  14   آميختنِ آبهايِ مشركان به وبا