عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] تعداد كل:919

رديف عنوان
  401   درخت  
  402   درخشش  
  403   درد  
  404   در دل گذراندن  
  405   درگاه(-آستان)  
  406   درگذشتن از حد  
  407   درماندگي(-ناتواني، بيچارگي، عجز)  
  408   درنده  
  409   درود  
  410   دروغ  
  411   درون(-باطن)  
  412   دره(-وادي)  
  413   درهم پيچيدگي  
  414   دريافت(-ادراك)  
  415   دست  
  416   دستاويز(-سبب)  
  417   دشمني  
  418   دشنام  
  419   دعا(-خواندنِ خدا)  
  420   دعوت  
  421   دقيق  
  422   دل(-قلب)  
  423   دلباختگي  
  424   دلجويي  
  425   دل شكستگي  
  426   دليري(-جرات، شجاعت)  
  427   دميدن  
  428   دنيا  
  429   دورانديشي  
  430   دوري(-اجتناب)  
  431   دوزخ  
  432   دوستي(-محبت)  
  433   ده  
  434   دهان  
  435   ديالمه  
  436   ديدار  
  437   ديروز  
  438   ديرينه(-قديم)  
  439   دين(-مذهب، آئين، كيش)  
  440   ذات(-كنه)  
  441   ذخيره(-اندوخته)  
  442   ذره  
  443   ذهن  
  444   راز  
  445   راست و درست(-صدق)  
  446   رام  
  447   راندن  
  448   راه(-سبيل، طريق)  
  449   راه رفتن  
  450   راهنمايي(-هدايت)  
  451   ربودن  
  452   رحمت(-عطوفت، شفقت، مهرباني، دلسوزي، رأفت)  
  453   رزق(-روزي)  
  454   رسايي  
  455   رستگاري  
  456   رسوايي  
  457   رسيدن(-دستيابي، وصول)  
  458   رضوان  
  459   رعد  
  460   رفتار(-كردار)  
  461   رفتن  
  462   رفت و آمد  
  463   ركوع  
  464   رگ  
  465   رگبار  
  466   رمضان  
  467   رنج(-زحمت)  
  468   روان(-جريان،جاري)  
  469   روبرويي  
  470   روح  
  471   روده  
  472   روز  
  473   روزگار  
  474   روزه  
  475   روش(-سنت)  
  476   روشني(-نور)  
  477   روگرداني(-اعراض)  
  478   روم  
  479   رومان  
  480   روي آوري(-توجه)  
  481   رويش  
  482   رهايي(-نجات، خلاص)  
  483   ريا  
  484   ريسمان  
  485   زادگاه  
  486   زاري(-تضرع)  
  487   زايش  
  488   زبان  
  489   زدايش  
  490   زد و خورد  
  491   زره  
  492   زشتي(-فحشا، قبح)  
  493   زكات  
  494   زمان(-وقت، مدت)  
  495   زمين  
  496   زن  
  497   زنجير  
  498   زندگي(-عمر، حيات)  
  499   زنگار  
  500   زنگبار