گشايش در مخارج عائله


و ان ارضاکم عند الله اسبقکم علي عياله

***

خداوند از مرداني راضي تر است که در مخارج عائله گشايش دهند.

***

بحار ج 104 ص73