پاداش عجيب قرآن خواندن


من استمع حرفا من کتاب الله عزوجل من غير قراة کتب الله له حسنة و محاعنه سيئة و رفع له درجة و من قرا نظرا من غير صوت کتب الله له بکل حرف حسنة و محاعنه سيئة و رفع له درجة و من تعلم منه حرفا ظاهرا کتب الله له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات. قال لا اقول بکل آية و لکن بکل حرف: باء او تاء او شبههما

قال و من قرا حرفا {ظاهرا} و هو جالس في صلاته کتب الله له بخمسين حسنة و محا عنه خمسين سيئة و رفع له خمسين درجة و من قرا حرفا و هو قائم في صلاته کتب الله له بکل حرف مائة حسنة و محا عنه مائة سيئة و رفع له مائة درجه و من ختمه کانت له دعوة مستجابة موخرة او معجلة. قال: قلت : جعلت فداک ختمه کله؟ قال کله.

***

هرکس يک حرف از قرآن را گوش کند فقط، گرچه نخواند، خداوند براي او يک حسنه بنويسد و يک گناه از او محو کند و يکدرجه برايش بالا برد و هرکس با نگاه و بدون صوت و تلفظ آن را بخواند، برايش به هر حرفي حسنه اي بنويسند و گناهي از او محو کند و درجه او بالا رود و هرکس يک حرف ظاهر از آن را بياموزد خداوند برايش ده حسنه بنويسد و ده گناه از او محو کند و ده درجه برايش بالا برد.

فرمود: نمي گويم به هر آيه بلکه به هر حرفي چون باء تاء يا مانند اين ها

و هرکس يک حرف ظاهر ان را در نماز در حال نشسته بخواند خداوند براي او پنجاه حسنه بنويسد و پنجاه گناه از او محو کند و پنجاه درجه براي او بالا برد و هرکس يک حرف از آن در حال ايستاده در نمازش بخواند خداوند در برابر يک حرف صد حسنه برايش بنويسد و صد گناه از او محو کند و صد درجه برايش بالا برد و هرکس آن را ختم کند ، يک دعاي اجابت شده اي ( نزد خداوند) دارد چه تاخير افتد چه همان زمان به او بدهند.

عرض کردم: قربانت گردم همه ي قران را ختم کند؟ فرمود: همه ي آن را

***

اصول کافي / ج2 / " کتاب فضل القرآن " " باب ثواب قراة القرآن" حديث 6