بازگشت

علم امام


حضرت مجلس درسي در مسجد پيامبر تشكيل داد و با اشاعه انواع معارف اسلامي از قبيل تفسير، حديث، فقه و غيره علوم پدران بزرگوار را بر مردم و انديشمندان عرضه كرد و شيوه صحيح استنباط احكام را به دانشمندان اسلام ياد داد به طوري كه از اين كلاس مقدار قابل توجهي از فقهاي مسلمان فارغ التحصيل گرديدند و اين كلاس خود بنياد فكري مهمي براي مكاتب فقهي اسلامي شد. ابنوه عظيمي از قاريان قرآن و حافظان كتاب و سنت او را به رهبري خود پذيرفته و بر گرد وي جمع شدند.

سعيد بن مسيب مي گويد قاريان قرآن به مكه نمي رفتند مگر وقتي كه علي بن الحسين مي رفت و وقتي او براي حج حركت مي كرد ما نيز به تعداد يك هزار سواره ملازم ركاب و همراه ايشان بوديم