سيد الساجدين


حجّت حقّ، آيت مطلق ، عليّ بن الحسينمظهر شمس الضّحي و زاده طاها و ياسين

گوهر بحر امامت ، آن كه مي بودش صدفدخت كسري ، شاه بانو، بانوي ايران زمينپنجم شعبان چو طالع شد به امر پروردگارشهر يثرب نورافشان گشت از آن ماه جبينمهر رخسارش عيان گشتي چو از شاه زنانماه و خورشيدِ فلك آمد ز نورش خوشه چينچيره بر ابليس دون گرديد چون گاه نمازاين ندا آمد ز رحمان اَنْتَ زين العابدينصاحب دعوت چو جدّش خاتم پيغمبرانوارث بابش عليّ در خطبه هاي آتشين

خديو دين كه بغضش باعث نار سقر آمدوليّ حقّ كه حُبّش موجب ماء معين آمد

جهان را شهريار و خلق آن را سيّد و سرورخدا را حجّت و ختم رسل را جانشين آمد

مُعين انبياء از ابتدا تا انتها بوديامين اوليا از اوّلين تا آخرين آمد

چو جدّش مصطفي فرمانده ارض و سماء گشتيچو بابش مرتضي شاهنشه دنيا و دين آمد

مطيع امر و فرمانش قضا همچون قدر آمدغلام حلقه بر گوشش فلك همچون زمين آمد

بهر عيدي نمود آزاد، يك سر بندگان خودغلامان و كنيزان را چنين يار و معين آمدچو باشد مادر نيك اختر وي دختر كسريسزد ايران زمين را فخر بر چرخ برين آمد