گلي ز گلزار فاطمه زهرامدينه مي خندد، ز يمن ميلادت

نشسته بر لب ها، سرود زيبايت

حسين زند بوسه، هماره بر رويت

چو آسمان ريزد، ستاره بر كويت

خوش آمدي سجاد (عليه السلام)

تو ماه تاباني، تو جان جاناني

رسيده اي از راه ، خوش آمدي مولا

بيا گل زهرا، نظر نما بر ما

نشسته بر لب ها، ذكر علي جانم

خوش آمدي سجاد (عليه السلام)

عزيز زهرايي، اميد دل هايي

به ما گنهكاران، شفيع فردائي

به خوبي گل ها، به لاله صحرا

به مادرت زهرا، عيدي بده بر ما

خوش آمدي سجاد (عليه السلام)

به لطف بي همتا، دوباره شد پيدا

گلي ز گلزار فاطمه زهرا (عليهاالسلام)

خوش آمدي سجاد (عليه السلام)