بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 8


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.

جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجادوظائف يك مسلمان• بخشي از دعاي 201. عدل گستر باشيد .

2. خشم خود را فرو خوريد .

3. فتنه ها و خصومت را خاموش كنيد .

4. پراكندگان را دور هم جمع كنيد و مايه الفت و آشتي آنها شويد .

5. نيكي هاي مؤمنين را فاش كنيد و عيب هاي آنها را بپوشانيد .

6. نرم خويي و فروتني را پيشه خود سازيد .

7. خوش رفتاري، سنگيني و وقار را مرام خود قرار دهيد .

8. با مردم با حسن معاشرت رفتار كنيد .

9. براي رسيدن به فضيلت مسابقه بگذاريد و سعي كنيد از ديگران سبقت بگيريد .

10. نسبت به مردم سرزنش و خرده گيري نكنيد .

11. حتي درباره افراد نااهل هم ترك احسان نكنيد، شايد احسان شما باعث هدايت او شود .

12. حق را بگوئيد، هر چند برايتان دشوار باشد .

13. كار خير خودتان را اندك بشماريد و آن را بزرگ نكنيد .

14. كار بد و ضعف ها و گناهان خود را در گفتار و كردار بزرگ شماريد و آنها را كوچك نگيريد .

15. با كسي كه از خدا جدا شده، دوستي نكنيد و از كسي كه با خداست دوري و قطع رابطه نكنيد .

16. به هر اندازه اي كه پيش مردم بزرگ مي شويد، پيش نفس تان، خود را كوچك كنيد .

17. با كسي كه با شما غش و دغل كند، با نصيحت و اخلاص برخورد كنيد و با كسي كه از شما دوري كند، با نيكويي برخورد كنيد و با كسي كه از شما ببرد، با پيوستن مقابله كنيد .

18. كار نيك خود را با منت گذاشتن باطل نكنيد .

19. دست خود را براي خيررساني به مردم روان كنيد .• بخشي از دعاي شماره 38

وظيفه مسلمان اينست كه عيب برادر يا خواهر مؤمن خود را بپوشاند .• بخشي از دعاي شماره 22

طوري رفتار كنيد كه دشمنتان از ظلم و جور شما احساس ايمني كند و دوستتان از اينكه بتواند شما را از حق منحرف و به هوي نفس خودش ‍ متمايل كند، نااميد گردد .• بخشي از دعاي شماره 211. با دوستان خدا و كساني كه اهل طاعت و بندگي خدا هستند، انس و الفت بگيريد .

2. كارهاي نيك را از روي شوق انجام دهيد .

3. چيزي را كه خدا دشمن مي دارد، دوست نگيريد و با آنچه كه موجب خشنودي خداست، دشمني نكنيد .• بخشي از دعاي شماره 9رازهاي دل خود و حركات اعضاء و نگاه ها و زبانهاي خود را در اموري قرار دهيد كه موجب ثواب الهي و پاداش دنيا و آخرت باشد