بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 6


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.

جرعه هاي كلام آن عزيز، گواراي وجودتان

زين العابدين

خدا• بخشي از دعاي 49

خداوند شما را هدايت كرد، اما راه صلاح را نرفتيد و در پي خواهش ‍ دلتان رفتيد. خداوند به شما پند داد، اما سنگين دل شديد و پند او را نشنيديد .

• بخشي از دعاي 50

خدا جوينده شماست، اگر از درگاهش بگريزيد و يابنده شماست اگر از نزدش فرار كنيد .

• بخشي از دعاي 51

خداوند، حق شما را از ستمكاران مي گيرد .• بخشي از دعاي 52

خداوند همه آفريدگان خود را محكوم به مرگ كرده است، چه آن كس كه او را به توحيد بستايد و چه آن كس كه او را انكار كند .• بخشي از دعاي 101- سزاوارترين كارها در آئين عظمت خداوند، رحمت عطا كردن بر كسي است كه از او طلب رحمت مي كند .

2- عفو خداوند، فضل اوست و عذاب او، عدل اوست.• بخشي از دعاي 5

هر كس را كه خداوند حافظ و نگهبان او باشد، سالم و سلامت مي ماند، و هر كس را كه خداوند توفيق هدايت عطا كند، دانا مي شود و هر كس را كه خداوند مقرب درگاه خود سازد، عنيمت و ثروت بيكران نصيبش ‍ مي شود .• بخشي از دعاي 39صديقان به واسطه اعمالشان مغرور نشوند و گناهكاران از خدا نوميد نگردند، زيرا خداوند، پروردگار عظيمي است كه فضل خود را از هيچ كس باز نمي دارد و در گرفتن حق خود بر كسي سخت نمي گيرد