بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 5


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.

جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجادنياز و نيازمند• بخشي از دعاي 12

اي حاجتمندان! بدانيد كه براي حوائجتان جز در خانه خداوند، محل طلبيدني نيست و براي گناهانتان غير از خداوند، آمرزنده اي نيست.• بخشي از دعاي 131- خداوند آخرين مقصد آرزوهاست.او نعمت هايش را به بها نمي دهد و به بهانه ميدهد. خداوند كريم و بخشنده و مهربان، عطاهايش را به كدورت منت نمي آلايد .2- خداوند كسي است كه به وسيله او از خلق مي توان بي نياز شد، ولي هيچ گاه از او نمي توان بي نياز شد .3- به سوي خدا برويد . فقط از خدا درخواست رفع نيازها و احتياجات و گرفتاريهايتان را بنمائيد .4- مسئلت هاي شما (هر قدر هم فراوان باشد) گنج هاي خدا را خالي نمي كند .5- براي برآورده شدن حاجتتان و رفع فقر و گرفتاري به هيچ وسيله اي جز خداي تبارك و تعالي پناه نبريد .6- جايگاه طلب حاجت و راه رفع گرفتاري و فقر، پناه بردن و مسئلت نمودن از درگاه باري تعالي است.7- هر كس حاجت خود را به يكي از بندگان محتاج و فقير خداوند بگويد، يا او را بجاي خدا وسيله بر آمدن حاجت يا حاجتهايش قرار دهد، خود را در معرض نوميدي و زيان قرار داده و نمي تواند انتظار احسان از جانب خداوند براي خودش را داشته باشد .8- حاجت خود را به كساني كه خودشان حاجتشان را نزد خدا مي برند و بي نياز از خدا نيستند، نبريد .9- حاجت خود را به كسي بگوئيد كه همه محتاجان و نيازمندان حاجتشان را به او مي گويند و او برآورنده حاجت همه مستمندان و محتاجان و حاجتمندان است.• بخشي از دعاي 21اگر خدا شما را تنها بگذارد، هيچ كس نمي تواند شما را ياري كند .• بخشي از دعاي 281- كسي كه به وسيله غير خدا عزت طلب كند، خوار و ذليل مي شود .2- كسي كه به وسيله غير خدا، ثروت طلب كند، فقيرتر مي شود .• بخشي از دعاي 38برآوردن حاجت فقير را بر حاجت خودتان ترجيح دهيد .• بخشي از دعاي 461- كسي كه به درگاه غير خدا رو كند، تباه مي شود .2- كسي كه به سوي غير خدا، كوچ كند، نااميد مي شود .3- هر كس از غير خدا نعمت و روزي طلبد، دچار قحطي و فقر مي شود .• بخشي از دعاي 51هر حاجتي كه داريد، از خدا بخواهيد و هر رازي كه داريد به خدا بسپاريد