بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 4


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجادتوبه• بخشي از دعاي دوازدهم صحيفه سجاديه:1- خداوند امور فاسد بندگانش را از راه توبه اصلاح مي كند .2- به خدا پناه ببريد. توبه كنيد . براي خداوند درگذشتن از گناهان بزرگ دشوار نيست. عفو خداوند از معصيت بزرگ ما، عظيم تر است.3- عفو خداوند از انتقامش فزونتر، و خشنودي او از خشمش بيشتر است.4- محبوب ترين بندگان نزد خداوند كسي است كه نافرماني و سركشي را فرو گذارد .5- به خداوند پناه بريد، از اينكه سركشي اوامر الهي را بكنيد و اصرار در گناه نمائيد .• بخشي از دعاي سي و يكم صحيفه سجاديه:1- خداوند توبه كنندگان را دوست دارد، و از گناهان آنها در مي گذرد .2- پيمان توبه ايست كه به آنچه ناپسند خداست، باز نگرديد و كاري كه پيش خدا نكوهيده است، انجام ندهيد و از همه گناهان دوري كنيد .• بخشي از دعاي سي و هشتم صحيفه سجاديه:اگر در حضور شما به مظلومي ستم شده باشد و شما او را ياري نكرده باشيد، بايد به پيشگاه خدا توبه كنيد و طلب عفو و مغفرت نمائيد