بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 3


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

حضرت سجادپدر و مادربخشي از دعاي 24 صحيفه سجاديه:1. از پدر و مادر بترسيد، مثل ترسي كه از پادشاه ستمكار داريد و با آنها خوش رفتاري كنيد، مثل خوش رفتاري مادر با شما .

2. فرمانبردار پدر و مادرتان باشيد .

3. آرزوهاي پدر و مادرتان را بر آرزوهاي خودتان ترجيح دهيد .

4. نيكي پدر و مادر نسبت به خودتان را زياد بشماريد و نيكي خودتان را نسبت به پدر و مادرتان كم بشماريد .

5. با صداي بلند با پدر و مادرتان سخن نگوئيد .

6. با پدر و مادرتان مهربان باشيد .

7. با پدر و مادرتان سازگار باشيد .

8. خُلق و خويتان را نسبت به پدر و مادرتان نرم بسازيد