بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 2


اشاره:

در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.

جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجاد

برنامه روزانه يك مسلمانبخشي از دعاي ششم صحيفه سجاديهيك مسلمان بايد برنامه روزانه اش چنين باشد :1. به كار بستن كار خير .2. دوري از شر و گناه.3. شكر نعمتها4. پيروي از سنت هاي الهي.5. پرهيز از بدعتها .6. امر به معروف.7. نهي از منكر .8. طرفداري از مكتب اسلام.9. نكوهش باطل و مبارزه با آن.10. ياري حق و گرامي داشتن آن.11. ارشاد و راهنمايي گمراه.12. معاونت ناتوان (ياري رساندن به ناتوان. (13. فريادرسي مظلوم.14. نهايت استفاده از وقت.