بازگشت

بركرانه ي صحيفه ي سجاديه 1


اشاره:در اين مجموعه نوشتار بر آنيم تا افق نگاه آسماني حضرت سجاد را در برخي از موضوعات، از لابلاي دعاهاي صحيفه اش بدست آوريم و خود را براي نيل به آستان كبريايي آن امام همام، كه جايگاه انسان كامل است، مهيا سازيم.جرعه هاي كلام آن امام عزيز، گواراي وجودتان

امام سجاداخلاق و كردار ناپسندبخشي از دعاي ششم صحيفه سجاديه :پناه ببريد به خداوند بزرگ از اخلاق ناستوده و كردارهاي ناپسنديده كه نام برده مي شود :1 - طغيان حرص.2 - تندي خشم.3 - غلبه حسد .4 - ضعف نيروي صبر .5 - كمي قناعت.6 - سوء خلق.7 - افراط در شهوت.8 - غلبه عصبيت.9 - پيروي هوس.10 - مخالفت با راه هدايت.11 - به خواب غفلت فرو رفتن.12 - اقدام بر تكلف.13 - برگزيدن باطل به جاي حق.14 - پافشاري بر گناه.15 - خرد شمردن معصيت.16 - بزرگ شمردن طاعت.17 - تفاخر توانگران.18 - تحقير نسبت به درويشان و بي چيزان و فقرا و مستمندان و مستضعفان.19 - كوتاهي در حق زيردستان.20 - ناسپاسي نسبت به كسي كه بر ما حقي داشته باشد .21 - كمك به ستمگر و ظالم.22 - خوار كردن ستمديده و مظلوم.23 - خواستن چيزي كه مي دانيم حق و حقيقت نيست.24 - سخن گفتن و اظهار نظر كردن از روي بي اطلاعي.25 - داشتن قصد خيانت نسبت به همنوعان.26 - خودپسندي در اعمال.27 - داشتن آرزوهاي دراز .28 - داشتن باطن بد و شر .29 - كوچك شمردن گناه خرد .30 - اسراف كردن.