بازگشت

توحيد و توكل


همه اعمال امام سجاد عليه السلام بر اساس توحيد و توکل بوده است. در اينجا به قضيه اي که تبلور نگاه توحيدي اوست، اشاره مي شود:به زهري گفته شد:« زاهد ترين مردم در دنيا کيست؟»

گفت:« علي بن الحسين عليه السلام. چرا که در زماني که بين او و محمد بن حنفيه در مورد صدقات حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام منازعه اي بود، به او گفتند اگر نزد وليد بن عبدالملک بروي، حتماً تو را از شرّ زبان او نجات خواهد داد. و اين در حالي بود که وليد دشمن امام و دوست محمد بن حنفيه بود.»

امام فرمود:« واي بر تو! آيا در حرم خدا (مکه) از غير خدا چيزي بخواهم؟! من از اينکه دنيا را از خداوند، خالق آن، بخواهم، ابا دارم؛ حال چگونه آن را از مخلوقي مثل خودم طلب کنم؟»زهري مي گويد:« لاجرم خداوند عزّوجل هيبت امام را در دل وليد انداخت و وليد به نفع او و عليه محمّد بن حنفيه حکم کرد.»

خدا شناسي و توحيدوجود خداوند قادر ومتعال

ما معتقديم : که خداوند متعال پديد آورنده تمام جهان هستي است ، و آثار عظمت و علم و قدرت او در جبين تمامي موجودات جهان ، آشکار و هويدا است .

ما معتقديم : هر چه که در اسرار موجودات اين جهان بيشتر انديشه کنيم به عضمت ذات پاک او و وسعت علم و قدرتش آگاه تر ميشويم و با پيشرفت علم و دانش بشري هر روز درهاي تازه اي از علم و حکمت او به روي ما گشوده مي شود .

قرآن کريم مي گويد :

"و في الارض آيات للمومنين * و في انفسکم افلا تبصرون "

و در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و در وجود شما آيا نمي بينيد !؟

صفات جلال و جمال خداوند

يکي ديگر از مباحثي که در خدا شناسي و توحيد مطرح مي شود صفات جمال و جلال خدامند متعال مي باشد .

ما معتقديم ذات پاک خداوند از هر گونه عيب و نقص پاک و منزه است و آراسته به تمام کمالات مي باشد بلکه او کمال مطلق ،و مطلق کمال است و به تعبير ديگر هر کمال و زيبائي در اين جهان است از ذات پاک او سرچشمه گرفته . در قران کريم آمده است او خداي است که از هر گونه عيب و بدي پاک و منزه است ، به کسي ستم نمي کند امنيت بخش است ،مراقب همه چيز است،قدرتمندي شکست نا پذير است که با اراده نافذ خود هر امري را اصلاح ميکند . او شايسته عظمت است ، و منزه است از هر آنچه که با او مقايسه شود .او خداوندي است خالق و بي سابقه ،صورتگري بي نظير و ........

اگر بخواهيم در صفات و جلال خداوند مطلب بيان شود بسيار است اما هان نکته بس که خداوند خالقي بي همتا و بي نظير و يکتا است

ذات پاکش نا متناهي است

ديگر مباحثي که در خدا شناسي و توحيد بايستي مطلع بود خداوند داراي ذاتي پاک و نامتناهي است .

ما معتقديم : او وجودي است بي نهايت از هر نظر : از نضر علم و قدرت ،حيات ابديت و ازليت و به همين دليل در زمان و مکان نمي گنجد ،چرا که زمان و مکان هر چه باشد محدود است ،ولي در عين حال در هر زمان و مکان حضور دارد چرا که فوق زمان و مکان است .

" وهو الذي في السماء اله و في الارض اله و هوالحکيم العليم " :

او کسي است که در آسمان معبود است و در زمين معبود و او حکيم و عليم است.

آري او به ما از ما نزديکتر است ،او در درون جان ماست و او در همه جاست ،و در عين حال مکاني تدارد و در همين راستا خداوند ميفرمائد :

" و نحن اقرب اليه من حبل الوريد : و ما به او از رگ قلبش نزديکتريم !؟

پاورقي

* بحارالانوار، ج 46، ص 63، حديث 20 به نقل از علل الشرايع

* اعتقاد ما ،از آيته الله العظمي مکارم شيرازي