بازگشت

حلم و تواضع


تواضع يکي از فضائل برجسته اخلاقي امام زين العابدين عليه السلام بود که در ابعاد مختلف روابط اجتماعي اش بروز مي يافت؛ رابطه با مادر، رابطه با زيردستان، رابطه با بردگان و حتي رابطه با دشمنان و بدخواهان.

در تاريخ آمده است که روزي يکي از دشمنان امام سجاد به او ناسزا گفت. غلامان امام خواستند او را به سزاي عملش برسانند اما امام فرمود:« رهايش کنيد، عيوب پنهان ما بيش از آن است که اين مرد مي گويد.»

سپس رو به مرد کرد و فرمود:« آيا نيازي داري تا برايت برآورم؟»

مرد خجالت کشيد. امام پيراهن خود را به او داد و دستور داد هزار درهم به او اعطا کنند.

مرد در حالي که منقلب شده بود، با صداي بلند فرياد زد:« شهادت مي دهم که تو فرزند رسول خدا هستي.»


پاورقي

بحارالانوار، ج 46، ص 95، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب و ص 99 حديث 87 به نقل از کشف الغمه