بازگشت

صحيفه سجاديه در كلام بزرگان (2)


12- خانم پروفسور «آنه ماري شيل» محقق و نويسندة تواناي آلماني در يكي از مصاحبه هايش اشاره اي به ادعية اسلامي دارد و مي گويد:من خودم همواره دعاها، احاديث و اخبار اسلامي را از اصل عربي آن مي خوانم. بخش كوچك از كتاب مبارك صحيفه سجاديه را به آلماني ترجمه و منتشر كرده ام. قريب هفت سال پيش، دعاي رؤيت هلال ماه مبارك رمضان و دعاي وداع با آن ماه را وقتي مشغول ترجمه اين دعا بودم، مادرم در بيمارستان بستري بود و من كه به او سر مي زدم، پس از آنكه او به خواب مي رفت، در گوشه اي از آن اتاق به كار پاكنويس كردن ترجمه ها مشغول مي شدم.اتاق مادرم دو تختي بود. در تخت ديگر خانمي بسيار فاضله بستري بود كه كاتوليكي مؤمن و راسخ العقيده و حتي متعصب بود. وقتي فهميد من دعاهاي اسلامي را ترجمه مي كنم، دلگير شد كه مگر در مسيحيت و در مكتب مقدسة خودمان كمبودي داريم كه تو به ادعيه اسلامي روي آوريد؟!وقتي كتابم چاپ شد،يك نسخه براي او فرستادم. يك ماه بعد اوتلفن زد و گفت:«صميمانه از هدية اين كتاب متشكرم، زيرا هر روز به جاي دعا آن را مي خوانم». بله واقعاً ترجمه ادعيه امامان معصوم مخصوصاً صحيفه سجاديه حضرت زين العابدين ـ عليه السلام ـ براي بسياري از مردم جهان غرب كارساز است.[1]13- يكي از اساتيد و محققان دانشگاه آلمان در نامه اي به مركز نشر معارف اسلامي در جهان كه در قم مي باشد، نوشته است:«يكي از دوستانم كه يك كاردينال مسيحي است، به مهماني به منزل ما آمد. او كتاب صحيفه سجاديه را در كتابخانة من ديد، مجذوب آن گشته و به مطالعه پرداخت. از آنجائي كه مطالب عرفاني كتاب برايش تازگي داشت، آن را با اصرار زياد از من گرفت...[2]14- كتابخانه واتيكان نيز وقتي نسخه انگليسي صحيفه سجاديه را دريافت كرده بود، نامه تشكرآميزي ارسال داشته (به مركز نشر معارف اسلامي در جهان) و در آن مي نويسد:اين كتاب حاوي مضامين عالي عرفاني است، لذا آن را در بهترين جايگاه كتابخانه جهت استفاده محققان قرار داده ايم.[3]اميد است خداوند متعال توفيق بهره مندي هر چه بيشتر از اين صحيفه الهي و نوراني را عنايت فرمايد.

پاورقي

[1]. ماهنامه پيام زن، فروردين 1381، ص 32، مقاله بانوي شرق شناس ترجمه محبوبه پلنگي.[2]. نگرشي كوتاه بر عملكرد 22 سالة مرگز نشر معارف اسلامي در جهان، چاپ اول، مرداد ماه 1377، ناشر مركز نشر معارف اسلامي در جهان.[3]. نگرشي كوتاه بر عملكرد 22 ساله مركز نشر معارف اسلامي در جهان، ص 13.

حسن منتظري