بازگشت

حماسه فرزدق


يكى از گوياترين نشانه هاى عظمت اجتماعى امام سجاد (عليه السلام ) قصيده معروف فرزدق ((متولد 110 هجرى )) مى باشد.در روزگارى كه شعر از قوي ترين ابزارها تبليغى به شمار مى آمد و ستايشى در قالب شعر مى توانست شخصيتى را به دورترين قبايل ، به نيكى و ارزش ‍ بشناساند و هجوى مى توانست قبيله اى را به بدنامى و بى آبرويى بكشاند و ايشان را وادار به مهاجرت سازد، فرزدق با سرودن قصيده اش ، حماسه اى جاودان پديد آورد.آنچه شعر فرزدق را از مرز مديحه سرايى تا اوج حماسه اى انقلابى پيش ‍ برده ، شرايطى است كه فرزدق ، شعر خود را در آن شرايط انشاد كرده است .در روزگارى كه شاعران به ندرت مى توانستند از خشم دستگاه اموى بيمناك نباشند و كم بودند كسانى كه بتوانند دل از عطاها و هداياى خليفه بپوشند، فرزدق از خطرها نهراسيد و دل از عطاى خليفه بريد تا رضاى خداوند را در اظهار محبت و ارادت به خاندان رسالت جستجو كند و به دست آورد.فرزدق شعرش را در پستوى خانه اش نسرود و در گمنامى و بى نشانى آن را منتشر نساخت ! بلكه در برابر چشمان خشم آلود هشام - كه در آن روز برادر خليفه و از مقرّبترين عناصر حكومتى و نزديكترين شخص به وليدبن عبدالملك به شمار مى آمد - و در منظر انبوه حج گزارانى كه از جاى جاى خطه اسلام گرد آمده بودند، به ستايش از امام سجاد (عليه السلام ) پرداخت .

فرزق كه از نزديك ناظر اين گفتگوها بود، دانست هشام از سر حسادت و حق پوشى ، اظهار ناآشنايى مى كند و با خود گفت اكنون ، لحظه ايفاى رسالت و گاهِ حق گويى است .ستايش فرزدق از امام سجاد (عليه السلام ) در آن شرايط و در آن محيط كه بزرگترين مجتمع اسلامى و مهم ترين پايگاه دينى به شمار مى آمد، ستايشى ساده و بى پيامد نبود، زيرا مدح على (عليه السلام ) و خاندان وى در ذهن مردم ارتباطى ناگسستنى با رد و طرد غاصبان خلافت داشت .ستودن بارزترين چهره علوى - امام سجاد (عليه السلام ) - به معناى رويارويى صريح با تمامى امويان و مروانيان شناخته مى شد، چرا كه اين دو جريان هميشه ستيزى بى امان داشته اند و ناهمسازى آنان بركسى مخفى نبود.فرزدق زمانى شعر خود را با طنين گرمش انشاد كرده كه هشام با تكبر و غرور در حلقه ياران و هوادارانش گام در خانه خدا نهاده تا طواف كند. حج گزاران انبوه بودند و بى توجه به حضور هشام ! هشام خواست ((استلام حجر)) كند اما ازدهام جمعيت مانع شد و او باناكامى به كنارى رفت و با همراهانش به نظاره طواف كنندگان خانه خدا نشست .در اين هنگام شخصى با جامه ها و هيئتى مردمى اما با چهره اى جذاب و هيبتى معنوى به جمع طواف گزاران پيوست و چون به حجر نزديك شد و خواست استلام حجر كند، مردم احترامش كردند، راه گشودند و او بآسانى استلام حجر كرد.همراهان هشام با ديدن آن منظره به شگفت آمدند و از هشام پرسيدند: آن شخصى كه مردم برايش راه گشودند و احترامش كردند كيست ؟ هشام كه احساس حقارت و كوچكى مى كرد، چنين وانمود كه او را نمى شناسد!فرزق كه از نزديك ناظر اين گفتگوها بود، دانست هشام از سر حسادت و حق پوشى ، اظهار ناآشنايى مى كند و با خود گفت اكنون ، لحظه ايفاى رسالت و گاهِ حق گويى است .فرزدق قدم پيش نهاد و جايى ايستاد كه صدايش را هر چه بيشتر بشنوند و گفت : اى هشام - اى فرزند عبدالملك و اى برادر خليفه -! اگر تو آن شخص را نمى شناسى ، من او را خوب مى شناسم . گوش فرا ده تا وى را به تو معرفى كنم.درياى عطوفت و احساسات فرزدق به جوش آمده بود. واژه هاى عشق و محبتش به خاندان على چونان امواج دريا به حركت در آمده و به شيوه شاعرانِ پرتوان عرب ، شعرى بالبداهه در وصف امام سجاد انشاد كرد.امواج صدايش در مسجد الحرام پيچيد و تاءثيرى عميق بر روح و جان مردمان نهاد. جان مردم را پروريد و روح هشام را چون خرقه اى پوسيده دريد!

واژه هاى عشق و محبتش به خاندان على چونان امواج دريا به حركت در آمده و به شيوه شاعرانِ پرتوان عرب ، شعرى بالبداهه در وصف امام سجاد انشاد كرد.

نگاهى اجمالى به شخصيت فرزدقفرزدق ، كنيه اش ((ابوفراس )) و پدرش ((غالب صمصعه مجاشعى )) و مادر وى لبنه ، دختر قرظة ين ظبية است . در سال 38 هجرى تولد يافت و به سال 100 هجرى در بصره چشم از جهان فرو بست .

متن قصيده فرزدقهذا الذى تعرف البطحاء وطاءته والبيت يعرفه والحل والحرمهذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلمهذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده اءنبياء الله قد ختمواوليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من اءنكرت والعجمكلتايديه غياث عم نفعهما تستو كفان و لا يعروهما عدمسهل الخليقة لاتخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشيمحمال انفال اءقوام اذا افتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعمما قال لاقط الا فى تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعمعم البرية بالاحسان فانقشعت عنها الغياهب والاملاق والعدماذا راءته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهى الكرميغضى حياء و يغضى من مهابته فمايكلم الا حين يبتسمبكفه خيزران ريحه عبق من كف اءروع فى عرنينه شمميكاد يمسكه عرفان راحتة ركن الحطيم اذا ماجاء يستلمالله شرفه قدما و عظمه جرى بذاك له فى لوحه القلماى الخلائق ليست فى رقابهم لاولية هذا اءوله نعممن يشكرالله يشكر اءولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الامميتمى الى ذروة الدين التى فصرت عنها الاكف و عن ادركها القدمن جده دان فضل الانبياء له وفضل اءمته دانت له الامممشتقه من رسول الله نبعته طابت مغارسه و الخيم والشيمينشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن اشراقها الظلممن معضر حبهم دين و بعضعهم كفر و قربهم منجى و معتصممقدم بعد ذكرالله ذكرهم فى كل بدء و مختوم به الكلمان عد اءهل التقى كانوا اءئمتهم اءوقيل من خير اءهل الارض قيل هملا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم و ان كرمواهم الغيوث اذاما اءزمة اءزمت والاسد اءسد الشرى والباءس محتدملاينقص العسر بسطا من اءكفهم سيان ذلك ان اثرواءوان عدموايستدفع الشرو البلوى بحبهم ويسترب به الاحسان والنعم

پيامد هاى قصيده فرزدقبا آنچه تاريخ از روش و منش خلفا ثبت كرده ، بديهى است كه فرزدق با بيان اين سخنان كوبنده و صريح ، خويش را براى رويارويى با هر شكنجه و آزار و انتقال از سوى هشام بن عبدالملك آماده كرده بود!مامقانى به نقل از كتاب خرائج و جرائح مى نويسد:فرزدق پس از انشاد اين قصيده ، مدت ها زندانى شده و به فرمان هشام محكوم به مرگ گرديد.فرزدق شرايط دشوار خود را به امام على الحسين (عليه السلام ) رسانيد و آن حضرت براى نجات و رهايى او دعاكرد.فرزدق پس از آزادى به حضور امام سجاد (عليه السلام ) رسيد و از وضع نابسامان اقتصادى خود شكايت كرد و گفت : خليفه تمام حقوق پيشين او را قطع كرده است . حضرت پرسيد: حقوق دريافتى تو در سال چه اندازه اى بوده است ؟ فرزدق ، مقدارى را اظهار داشت . امام (عليه السلام ) به اندازه چهل سال او، هزينه زندگيش را تاءمين كرد و فرمود: اگر مى دانستم كه به بيش از اين نيازدارى به تو مى بخشيدم . فرزدق ، هديه امام را دريافت كرد و پس از همان مدت ، بدرود حيات گفت .

انگيزه فرزدقبسيارى از شاعرانى كه به ستايش يا مذمت شخصيت هاى اجتماعى - سياسى عصر خود پرداخته اند، انگيزه آنان را يا چشم داشت هاى مادى تشكيل مى داده است و يا نگراني ها و تهديدهايى كه از سوى عوامل قدرتمند، متوجه آنان بوده است . ولى اين موضوع شامل شاعران دربارى و زورپرستان و زرجويان است و نه شاعرانى كه با بيان فكر و عقيده خويش به تبليغ ارزشهاى الهى و حمايت از عدالت اجتماعى و انتقاد از استبداد و جباريت حاكمان و خلفا مى پرداخته اند.

فرزدق چگونه مى تواند به چشم داشت امور مادى و دنيايى ، به توصيف امام سجاد (عليه السلام ) پرداخته باشد، با اين كه خود را رويارويى كينه عميق هشام قرار مى دهد!هر چند امام سجاد (عليه السلام ) زندگى آينده فرزدق را تاءمين كرد اما نبايد از نظر دور داشت كه فرزدق ، اصولا براى دريافت صله و مزد و پاداش دنيوى قصيده ياد شده را نسروده است .كشى ((متولد 340 هجرى )) ضمن ستايش از فرزدق و بيان اخلاص وى در مسير اهل بيت (عليه السلام ) مى گويد: دليل اخلاص او همين بس كه امام سجاد (عليه السلام ) دوازده هزار دينار به عنوان صله براى او فرستاد ولى فرزدق قبول نكرد و به امام پيغام داد: من آن قصيده را براى صله نگفته ام و جز رضاى خداوند متعالى ، چيزى نخواسته ام .امام سجاد (عليه السلام ) براى او دعا كرد و فرمود: عمل تو مورد رضاى خداست ولى ما خاندان وقتى چيزى را به كسى بخشيديم ، از او باز پس ‍ نمى گيريم . فرزدق در پى اين فرمايش ، و به خاطر رعايت اين ادب ، هديه حضرت را پذيرفت .البته ميان اين نقل - كه فرزدق ابتدا صله را نپذيرفت - و ميان نقلى كه - حاكى از شكايت فرزدق از وضع مالى خويش مى باشد - منافاتى نيست . زيرا ممكن است نقل نخست مربوط به قصيده هايى بوده كه فرزدق قبل از قصيده معروفش براى اهل بيت سروده است ، ولى اظهار نياز زمانى صورت گرفته ، كه فرزدق از سوى هشام در تنگناى زندگى گرفتار آمده است .احتمال ديگر اين است كه هر دو نقل مربوط به يك مرحله باشد. به اين گونه كه فرزدق مشكل مالى خود را با امام در ميان گذرانده است ، اما نه براى دريافت صله و مالى بدون عوض ، بلكه براى گرفتن راهنمايى و يا مساعده . و زمانى كه امام سجاد (عليه السلام )، آن همه صله را به او مى بخشد، او اظهار داشته كه منظورش از گزارش وضع خود، هرگز دريافت صله نبوده است و آن را نمى پذيرد. اما امام (عليه السلام ) وى را براى پذيرش آن بخشش متقاعد مى سازد.

حماسه فرزدق ، ثبت در ديوان ادبقصيده فرزدق ، آن چنان در منابع تاريخى و ادبى تثبيت شده است كه جاى هر گونه ابهام را زدوده و آن را از نهان شدن در غبار گمنامى و فراموشى ، ايمن داشته است .عبدالرحمن جامى از شاعران پارسى گوى قرن هشتم هجرى ((817 - 897 هجرى )) كه در زمره مفسران و فقيهان و عارفان و اديبان عصر خويش جاى داشته است ، قصيده فرزدق و نيز عكس العمل دستگاه خلافت را در برابر وى به نظم در آورده است و اين خود مى نماياند كه بازتاب و تاءثير حماسه فرزدق در محافل علمى و ادبى ، هماره مثبت و نيرومند بوده است :عبدالرحمن جامى ، چنين سروده است :پور عبدالملك به نام هشام در حرم بود با اهالى شاممى زد اندر طواف كعبه قدم ليكن از ازدحام اهل حرماستلام حجر ندادش دست بهر نظاره گوشه اى بنشستناگهان نخبه نبى و ولى زين عبّادبن حسين علىدر كساء بها و حلّه نور بر حريم حرم فكنده عبورهر طرف مى گذشت بهر طواف در صف خلق مى فتاد شكافزد فدم بهر استلام حجر گشت خالى ز خلق راه گذرشامى اى كرد از هشام سؤ ال كيست اين با چنين جمال و جلالاز جهالت در آن تعلل كرد وز شناسائيش تجاهل كر دگفت نشاسمش ، ندانم كيست مدنى ، يا يمانى ، يا مكيستبوفراس آن سخنور نادر بود در جمع شاميان حاضرگفت من مى شناسمش نيكو زو چه پرسى به سوى من كن روآن كس است اين كه مكه و بطحاء زمزم و بوقُبيس و خيف و منىمروه ، مسعى ، صفا، حجر، عرفات طيبه ، كوفه ، كربلا و فراتهر يك آمد به قدر او عارف بر علو مقام او واقفقرة العين سيدالشهداست زهره شاخ دوحه زهراستميوه باغ احمد مختار لاله راغ حيدر كرارچون كند جاى در ميان قريش رود از فخر بر زبان قريشكه بدين سرور ستوده شِيم به نهايت رسيد فضل و كرمذروه عزتست منزل او حامل دولت است محمل اواز چنين عز و دلت ظاهر هم عرب هم عجم بود قاصرجد او را به مسند تمكين خاتم الانبياست نقش نگينلايح از روى او فروع هدى فائح از خوى او شميم وفاطلعتش آفتاب روز افروز روشنايى فزاى و ظلمت سوزجد او مصدر هدايت حق از چنان مصدرى شده مشتقزِ حيا نايدش پسنديده كه گشايد به روى كس ديدهخلق از او نيز ديده خوابانند كز مهابت نگاه نتوانندنيست بى سبقت تبسم او خلق را طاقت تكلم اودر عرب در عجم بود مشهور گو ندانش مغفلى مغرورهمه عالم گرفت پرتو خَور گر ضريرى نديد از آن چه ضررشد بلند آفتاب بر افلاك بوم از آن گر نيافت بهره چه باكبر نيكو سيرتان و بدكاران دست او ابر موهبت بارانفيض آن ابر بر همه عالم گر بريزد نمى ، نگردد كمهست از آن معشر بلند آيين كه گذشتند ز اوج عليينحب ايشان دليل صدق و وفاق بغض ايشان نشان كيفر و نفاققربشان پايه علو و جلال بُعدشان مايه عتو و ضلالگر شمارند اهل تقوى را طالبان رضاى مولا رااندر آن قوم مقتدا باشند وندر آن خيل پيشوا باشندگر بپرسد ز آسمان بالفرض سائلى ، من خيار اهل الارضبر زبان كواكب و انجم هيچ لفظى نيايد الا همهم غيوث الندى اذا وهبوا هم ليوث الشرى اذا نهبواذكرشان سابق است در افواه بر همه خلق ، بعد ذكر اللهسر هر نامه را رواج افزاى نامشان هست بعد نام خداىختم هر نظم و نثر را الحق باشد از يمن نامشان رونقچون هشام آن قصيده غرّاء كه فرزدق همى نمود انشاءكرد از آغاز تا به آخر گوش خونش اندر رگ از غضب زد جوشبر فرزدق گرفت حالى دق همچو بر مرغ خوشنوا عقعقساخت در چشم شاميان خوارش حبس بنمود بهر آن كارشاگرش چشم راست بين بودى راست كردار و راست بين بودىدست بيداد و ظلم نگشادى جاى آن حبس ، خلعتش رسيدقصه مدح بوفراس رشيد چون بدان شاه حق شناس رسيداز درم بهر آن نكو گفتار كرد حالى روان ده و دوهزاربوفراس آن درم نكرد قبول گفت مقصود من خدا و رسولبود از آن مدح ، نى نوال و عطا زان كه عمر شريف را ز خطاهمه جا از براى همجى كرده اى صرف در مديح و هجىتافتم سوى اين مديح عنان بهر كفاره چنان سخنانقلته خالصا لوجه الله لا، لان استعيض ما اعطاهقال زين العِباد و العُباد ما نؤ دّيه عوض لايردا دزان كه ما اهل بيت احسانيم هر چه داديم باز نستانيمابر جوديم بر نشيب و فراز قطره از ما به ما نگردد بازآفتابيم بر سپهر علا نفتد عكس ما دگر سوى ماچون فرزدق به آن وفا و كرم گشت بينا قبول كرد درماز براى خداى بود و رسول هر چه آمد از او چه رد چه قبولبود از آن هر دو قصدش الحق حق مى كنم من هم از فرزدق دقرشحه زان سحاب لطف و نوال كه رسيدش از آن خجسته مآلزان حريفم اگر رسد حرفى بندم از دولت ابد، طرفىصادقى از مشايخ حرمين چون شنيد آن نشيد دور از شينگفت نيل مراضى حق را بس بود اين عمل فرزدق راگر جز اينش ز دفتر حسنات برنيايد نجات يافت نجاتمستعد شد رضاى رحمان را مستحق شد رياض رضوان رازان كه نزديك حاكم جابر كرد حق را براى حق ظاهر