بازگشت

معجزه امام سجاد عليه السلام


يكي از شيعيان از حضرت امام سجاد عليه السلام پرسيد:«به چه علت ما بر دشمنان مان برتري داريم در حالي كه در بين آنها افرادي هستند كه ظاهر آراسته تري از ما دارند؟!»


امام عليه السلام به او فرمود:«آيا دوست داري فضيلت خودت را بر آنها مشاهده كني؟» عرض كرد:«آري.»


امام دست خود را به صورت او كشيد و فرمود:«نگاه كن!»


آن مرد به محض مشاهده افرادي كه در آنجا حضور داشتند، مضطرب شد و گفت:«مرا به همان حالتي كه بودم برگردانيد، چرا كه من در مسجد جز روباه و بوزينه و سگ نمي بينم!»


امام دوباره دستي به صورت او كشيد و او به حال اول خود برگشت.

پاورقي

مراجعه شود به:


معجزات و كرامات امام سجاد عليه السلام