بازگشت

نشان دادن باطن حاجيان


يكي از شيعيان از امام سجاد پرسيد:«امسال چقدر حاجيان زياد شده اند؟!»امام عليه السلام فرمود آيا ميخواهي باطن آنها را ببيني؟ فرمود بلي.

امام دست خود را به صورت او كشيد و فرمود:«نگاه كن!»

آن مرد به محض مشاهده افرادي كه در آنجا حضور داشتند، مضطرب شد و گفت:«مرا به همان حالتي كه بودم برگردانيد، چرا كه من در مسجد بجز چند آدم بقيه را بشكل حيوانات ميبينم...

امام دوباره دستي به صورت او كشيد و او به حال اول خود برگشت.