بازگشت

فياض


عبدالله بن موسي از جدش نقل كرده: مادرم فاطمه بنت الحسين (ع) مرا امر مي كرد تا محضر دائيم علي بن الحسين (ع) باشم، من هيچ وقت محضر او نرفتم مگر آن كه با خير و فايده اي بيرون آمدم يا خشيت و خوفي از خدا در قلب من پيدا شد از آن خشيتي كه در او مي ديدم و يا علمي كه از وي استفاده كردم

پاورقي

ارشاد مفيد: ص 238