بازگشت

بزرگواري و كرامت


زمخشري در ربيع الابرار نقل كرده: چون يزيد بن معاويه مسلم بن عقبه را به جنگ اهل مدينه فرستاد و گفت: پس از شكست آنان، زنانشان بر سپاهيان شام مباح است (ولي به وي سفارش كرد كه متعرض امام سجاد (ع) نشود) علي بن الحسين (ع) در آن ماجراي شوم، چهارصد زن را با فرزندانشان و حشمشان تكفّل فرمود، و آ نها را با خانواده خود قرار داد و تا لشكريان مسلم در مدينه بودند آن ها را اطعام كرد، يكي از آن زنان قسم خورد كه در خانه پدرش و مادرش آن احترام را نديده است كه از آن حضرت ديد . (2)

پاورقي

2. سيد محسن امين عاملي، سير الائمه: ج 3 ص 201.