بازگشت

بزرگواي و كرامت


زمخشري در ربيع الابرار نقل كرده: چون يزيدبن معاويه مسلم بن عقبه را به جنگ اهل مدينه فرستاد و گفت: پس از شكست آنان، زنانشان بر سپاهيان شام مباح است (ولي به وي سفارش كرد كه متعرض امام سجاد (ع) نشود) علي بن الحسين (ع) در آن ماجراي شوم، چهار صد زن را با فرزندانشان و حشمشان تكفّل فرمود، و آنها را با خانواده خود قرار داد و تا لشكريان مسلم در مدينه بودند آنها را اطعام كرد، يكي از آن زنان قسم خورد كه در خانه پدرش و مادرش آن احترام را نديده است كه از آن حضرت ديد .

پاورقي

سير الائمه: ج 3 ص 201 تأليف سيد محسن امين عاملي